Condicions generals de contractació i ús

El convidem a revisar les condicions generals de contractació i ús que regulen l'oferta i la compra de productes i serveis de Grup Segre a través del lloc web i l'app. El simple accés atribueix a qui entra la condició d'usuari del lloc (d'ara endavant, "l'Usuari").

En sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través d'aquesta lloc web o app, l'Usuari queda vinculat a aquestes Condicions:

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( “LSSI”), l’informem que el domini www.segre.com i tots els seus subdominis són propietat de DIARI SEGRE, SLU amb C.I.F. B-25275926 inscrita al Registre Mercantil de Lleida, foli 55, tomo 295, secció general, fulla L5501 el domicili de les quals es troba al carrer del Riu, 6, CP 25007 de Lleida. Telèfon: 973 24 80 00 i correu electrònic: botiga@segre.com.

gDIARI SEGRE S.L.U., d'ara endavant SEGRE, declara que les presents condicions de contractació o subscripcions són d'aplicació per a totes les vendes d'articles i subscripcions que hagin estat realitzades a través del lloc web www.botiga.segre.com (en endavant "lloc web") o a través de l’app.

En realitzar una comanda o subscripció, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal per cursar contractes vinculants.

Ens reservem el dret de poder anul·lar comandes i subscripcions fraudulentes, falses o especulatives així com aquelles que hagin estat sol·licitades per un usuari amb el qual pugui existir alguna diferència/controvèrsia en contractacions anteriors, o quan hi hagi dubtes raonables que ens puguin fer pensar que el client està realitzant alguna activitat delictiva.

Podem actualitzar les presents condicions de contractació així com l'avís legal/política de privacitat en qualsevol moment. Vostè podrà consultar a versió actualitzada i descarregar els texts prement els vincles "Condicions enerals de contractació i ús", "Avís legal” i “Política de privacitat". 

 

2.1. Obligacions de l’usuari

Com a usuari està obligat a comunicar-nos totes les dades necessàries per l'accés i utilització dels serveis d'aquest lloc web. Les dades facilitades han de ser veraces i actuals, ha de ser conscient que podem fer ús d'ells per posar-nos en contacte amb vostè, si fos necessari. 

És indispensable que faciliti tota la informació que cataloguem com obligatòria, ja que, de no fer-ho no podrem cursar la seva comanda. No serem responsables en cap cas de possibles retards o errades en el lliurament com a conseqüència de l'error o omissió de dades.

L'usuari haurà de fer ús adequat dels serveis inclosos en aquest lloc web, sempre en conformitat amb l'ordenament jurídic i no durà a terme cap activitat que dificulti o interfereixi el seu funcionament.

 

2.2. Mesures de seguretat

Establirem tots els mecanismes raonables al nostre abast per garantir que les seves dades personals es conserven amb seguretat en tot moment.

Així mateix vostè haurà d'adoptar les mesures de seguretat necessàries, tant personals com materials, per mantenir la confidencialitat del seu nom d'usuari i contrasenya i notificar-nos immediatament la pèrdua, extraviament, sostracció, robatori o accés il·lícit del seu nom d'usuari i contrasenya, així com el seu coneixement per terceres persones. 

En tot cas, Les dades personals seran tractades respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que sobre això siguin d'aplicació, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat

Qualsevol consulta sobre aquesta política i l’ús de les seves dades la podeu dirigir a:

Diari Segre, SL
C/del Riu, 6
25007 Lleida
Tel. 973248008
Correu electrònic: botiga@segre.com

 

3.1. Ús de les dades

En fer qualsevol compra a la Botiga se li demanarà que es registri i que ens proporcioni una sèrie de dades personals. Un cop facilitades aquestes dades vostè ja podrà circular lliurement per la pàgina i comprar el que vulgui. Cada cop que entri a la Botiga només li caldrà introduir el seu usuari i contrasenya i el sistema el reconeixerà donant-li la benvinguda de nou. Podrà accedir al seu compte, gaudir dels serveis comprats, consultar l’estat de les seves comandes,… SEGRE utilitzarà les seves dades per tal d’oferir-li el millor servei possible: obrir un canal de comunicació directe per tal d’ajustar-nos el màxim als seus interessos i necessitats.

 

3.2. Seguretat

L’ús de les seves dades és estrictament gestionat pels nostres agents informàtics que vetllen per a que estiguin protegides contra accessos no autoritzats, alteracions, revelacions o destruccions. Són només aquests agents els que hi tenen accés, els quals estan subjectes a obligacions de confidencialitat per tal de garantir-ne un bon ús.


3.3. Accés, actualització i cancel·lació

Vostè pot accedir a les seves dades fent clic al seu compte, per corregir-les si no són correctes o per cancel·lar-les si així ho sol·licita.
El procediment de cancel·lació de dades és gratuït i es tramita de la següent manera: fent-nos arribar un escrit adreçat a SEGRE o al correu botiga@segre.com, amb el contingut següent:

 • Nom i cognoms de la persona que exerceix el dret i del representant, si és el cas.
 • Fotocòpia del document que acrediti la identitat de la persona afectada i la identitat del representant, si n'hi ha (DNI, passaport o document equivalent). 
 • Document o instrument electrònic acreditatiu de la representació, si és el cas.
 • Adreça, data i signatura de la persona que exerceix el dret o representant.

Quan un subscriptor vulgui suprimir el compte, en primer lloc haurà de sol·licitar la baixa de la subscripció.

 

*Per més informació i detall en els procediments, drets i obligacions de l'usuari, reviseu la nostra política de privacitat.

L'ús del lloc web implica el coneixement i plena acceptació de les advertències legals i condicions vigents en cada moment que l'usuari accedeixi al mateix i que a continuació s'especifiquen. Així mateix, la utilització de determinats serveis a disposició dels usuaris d'aquest lloc pot estar sotmesa a condicions especials, advertències o instruccions que també hauran de ser consultades i acceptades sense reserves per aquells.

 

4.1. Condicions d'accés i utilització

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina i els serveis de conformitat amb la llei, la moral i l'ordre públic. L'accés i informació de la pàgina és responsabilitat de qui el realitza sense que pugui responsabilitzar-se a SEGRE dels danys o perjudicis que es pogués derivar de l'esmentat accés o ús de la informació alienes a la seua voluntat.

 

4.2. Registre de l'usuari

Amb caràcter general, l'accés i utilització d'aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris. Tanmateix, i amb caràcter excepcional, l'accés a determinats serveis està supeditat al registre de l'usuari en les bases de dades de SEGRE. 

Els usuaris de www.segre.com es poden registrar de manera gratuïta. Per al registre del seu compte a la Botiga, recollim el seu nom i cognom, la seva adreça de correu electrònic i la seva contrasenya. En cas de creació d'un compte a través de xarxes socials externes, recopilem d'aquests tercers les dades necessàries per al registre/autenticació a través de Facebook i a través de Google. Aquesta informació inclou les següents categories de dades: adreça de correu electrònic, nom, cognom i telèfon.

En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitades a SEGRE per a la utilització del lloc web seran objecte de tractament per part de la mateixa, en les condicions i termes especificats en l’apartat de política de privacitat de les presents Condicions Generals de Contractació.

L'usuari es compromet a usar les seues claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) d'acord amb les següents restriccions:

 • Les claus d'accés són per a ús exclusiu de l'usuari titular de les mateixes i la seua custòdia, la seua confidencialitat i correcta utilització són de la seua exclusiva responsabilitat.
 • SEGRE no serà responsable per cap perjudici en què l'usuari o tercers puguin incórrer com a conseqüència que altres persones utilitzin la seua contrasenya, tant amb el seu coneixement com sense ell.
 • SEGRE es compromet a no divulgar la contrasenya utilitzada per l'usuari a qualsevol altra persona, excepte en el cas que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, en el seu cas, autoritat legalment autoritzada, li sigui exigida.
 • SEGRE es fa responsable dels errors en l'accés al site o en el seu contingut, posant la major diligència perquè això no es produeixi. SEGRE podrà suspendre tot o part dels serveis de la web quan les circumstàncies així ho exigeixin, informant amb suficient antelació, excepte causes de força major.

 

4.3. Restriccions d'accés i ús

La utilització dels llocs web oficials de SEGRE hauran d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals de Contractació i Ús, i a qualsevols disposicions legals aplicables.
SEGRE es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals de Contractació i Ús.

 

4.4 Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web (incloent bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, logotips, arxius de text, àudio, vídeo, software, marques rètols, signes distintius, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts) són propietat de SEGRE, pel qual estan protegits per les lleis nacionals i internacionals en la matèria.

Els continguts citats no podran ser objecte de modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització de SEGRE.

L'ús no autoritzat de la informació continguda en el site així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual i industrial, donarà lloc a responsabilitats legalment establertes.

No es permet la reproducció parcial o total dels serveis continguts en el site. No s'establiran links amb les webs, ni es crearà un visor o un iframe sobre el mateix.

 

4.5. Exempció de responsabilitat

4.5.1. Pels continguts:

SEGRE no es fa responsable de les opinions o informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen al lloc web "www.segre.com", ni dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes poguessin causar. Així mateix, SEGRE no es fa responsable de la licitud o les opinions del contingut subministrat per col·laboradors, associats i uns altres tercers a través de qualsevol manera d'utilització d'aquest lloc web, sense perjudici dels quals SEGRE es comprometi a actuar amb diligència, per evitar l'existència al seu lloc web de continguts il·lícits i, en cas que prengui coneixement efectiu d'aquests continguts, eliminar-los o impedir l'accés als mateixos.

Quant a les possibles inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris que els documents anteriors puguin tindre, SEGRE no es fa responsable, però es compromet a reparar-los, amb la major brevetat possible, des del moment en què tingui coneixement dels mateixos.

Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, existents en aquest lloc web permeten a l'usuari deixar el lloc web de SEGRE. Els llocs enllaçats no estan relacionats, llevat d'indicació en contrari, amb SEGRE, qui no es fa responsable dels continguts a què s'accedeixi en virtut dels enllaços esmentats, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l'ús que d'aquells es realitzi, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos.

En qualsevol cas, SEGRE es compromet a fer el possible per evitar l'existència al seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans. Així mateix, en cas que prengui coneixement de l'existència d'enllaços a llocs de contingut il·legal, SEGRE es compromet a actuar amb diligència per suprimir-los de forma immediata.

Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per SEGRE sense que estigui obligada a comunicar-ho als usuaris.

 

4.5.2. Pel funcionament del lloc:

Privacitat:
SEGRE no garanteix privacitat absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no s'ha de descartar la possibilitat de què tercers no autoritzats puguin tindre coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en les quals es realitza. Virus: SEGRE no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l'absència dels quals no queda garantida.

Disfuncions tècniques:
SEGRE queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels seus serveis que tingui el seu origen en una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a la mateixa.

Cookies: Es posa en coneixement dels usuaris que podria tindre "cookies instal·lats" en els seus sistemes. Les cookies són petits arxius d'informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l'ordinador de l'usuari. Les cookies per si mateixes no poden identificar de manera personal l'usuari, encara que sí que poden contenir l’adreça IP de l'usuari mateix.
No obstant això la majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automàtica, l'usuari té la possibilitat d'impedir l'accés al seu ordinador, mitjançant l'elecció de l'opció corresponent del seu navegador.

Enllaços: En les webs de SEGRE l'usuari podrà trobar diversos enllaços que el conduiran a pàgines web independents d'aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet i la seua inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, en el seu cas, puguin correspondre als seus autors.
Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de SEGRE haurà de respectar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial titularitat de SEGRE ressenyats en aquestes Condicions Generals.

 

4.5.3. Veracitat de la informació:

Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquin en virtut de la utilització d'aquest lloc web. En aquest sentit, serà d'obligació dels usuaris el mantenir actualitzades les informacions i dades de manera que correspongui a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que tal informació pogués causar serà responsabilitat dels usuaris.

 

4.5.4. Drets de l'Usuari:

Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s'haurà d'efectuar mitjançant correu electrònic a botiga@segre.com o bé un escrit a:

Diari Segre, SL
C/del Riu, 6
25007 Lleida
Tel. 973 24 80 00
Correu electrònic: botiga@segre.com

L'exercici d'aquests drets no afectés de cap manera a l'accés a la pàgina web ni, en el seu cas, a la condició d'associat de l'usuari.

 

4.5.5. Finalitat de les dades:

Les dades registrades podran ser utilitzades amb la finalitat d'efectuar estadístiques, la remissió d'informació científica, la gestió d'incidències o la realització d'estudis de mercat, a més de per a les quals expressament s'hagin demanat les dades.

Al facilitar les dades de caràcter personal a SEGRE els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament dels mateixos per la seua part.

 

4.5.6. Seguretat de les dades:

SEGRE es compromet a complir amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i declara la seua intenció de posar en pràctica les mesurades d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs estan a què exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

5.1. Procediment de compra

Podrà navegar al lloc web i app fins a trobar el producte o subscripció desitjada. Una vegada localitzat, fent clic sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall. Des d'aquí podrà afegir l'article a la seva cistella de la compra.  En realitzar la comanda se li demanarà que es registri o introdueixi l’usuari i contrasenya vinculats al seu usuari, per finalment confirmar la comanda. 

 

5.2. Contracte amb SEGRE i Acceptació de Subscripcions i Comandes 

La comanda o subscripció no serà acceptada per nosaltres fins que l'import hagi estat carregat al nostre compte. En confirmar la compra, rebrà un e-mail com a confirmació d'acceptació. Només en aquell moment quedarà formalitzat el contracte entre vostè i nosaltres, i només per als articles relacionats en aquesta confirmació d'enviament. 

 

5.3. Factura

Un cop el procediment de compra hagi finalitzat, es generarà una factura electrònica (en un arxiu en format PDF) i aquesta es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic. La factura està realitzada en idioma català. També pot sol·licitar una còpia de la seva factura en paper, contactant a través del telèfon d’atenció al client: 973 24 80 00 o bé per correu electrònica a l’adreça botiga@segre.com.

 

5.4. Formes de pagament

Qualsevol comanda realitzada ha de ser abonada de forma immediata després de la confirmació de la comanda. Únicament es cursaran comandes de les quals s’hagi completat i verificat el pagament.

La forma de pagament és únicament a través de: Targeta de crèdit.
Es transfereix al client a la passarel·la de pagament de ‘La Caixa’ i, un cop acabat el pagament, torna al nostre web. Les targetes acceptades són: Visa i MasterCard.

 

5.5. Moneda, Impost i Preus

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), tota la compra des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment. 

Tots els preus es mostren en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui qüestió diferent.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l'Usuari ja hagi comprat.

6.1. Subscripcions Segre


Els usuaris que contractin subscripcions hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar i que disposin de correu electrònic. 

El preu de la subscripció és el que consta a la web o aplicació mòbil en el moment de l'acceptació de les condicions i la seva tramitació. El preu indicat és el preu final, amb impostos indirectes inclosos en cas que siguin aplicables.

El pagament es farà en la modalitat escollida per l'usuari, d’entre les disponibles segons la seva naturalesa (particular, d’empresa o institució) i, en termes generals, es pagarà a l'inici de la subscripció:

 

6.1.1. Modalitat i preus

 • Diària
  • Digital: 1,70€ El client tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant un dia (24h). 
 • Mensual
  • Digital: 10,55€ El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant un mes natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del mes següent.
  • Paper + Digital: 47,50€ El subscriptor rebrà el diari imprès al domicili que indiqui i tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant un mes natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del mes següent.
 • Trimestral
  • Digital: 30.00€ El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant tres mesos naturals començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del tercer mes següent.
  • Paper + Digital: 137,00€ El subscriptor rebrà el diari imprès al domicili que indiqui i tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant tres mesos naturals començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del tercer mes següent.
 • Semestral
  • Digital: 58.00€ El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant tres mesos naturals començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del tercer mes següent.
  • Paper + Digital: 269,00€ El subscriptor rebrà el diari imprès al domicili que indiqui i tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant tres mesos naturals començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data del tercer mes següent.
 • Anual
  • Digital: 105,50€ El subscriptor tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant un any natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data de l’any següent.
  • Digital Empresa: 164,90€ El subscriptor ha de ser una persona jurídica i tindrà fins a 5 accessos simultanis a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant un any natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data de l’any següent.
  • Paper + Digital: 525,00€ El subscriptor rebrà el diari imprès al domicili que indiqui i tindrà accés a tots els continguts de la pàgina web (www.segre.com) i la versió del diari a través d’un visor online, durant un any natural començant a comptar a partir del dia en que s’efectua l’alta i fins a la mateixa data de l’any següent.

En el cas d'Institucions i/o fundacions i altres organitzacions que així es considerin per part de SEGRE les tarifes de certes subscripcions es veuran modificades, sent els preus per aquests clients com es descriuen a continuació:

 • Digital
  • Anual: 109,99€ 
 • Paper + Digital
  • Mensual: 49,50€
  • Trimestral: 143,00€
  • Semestral: 280,50€
  • Anual: 548,90€ 

 Les condicions i característiques d'aquestes modalitats seran les mateixes que per la resta de subscriptors.

 

6.1.2. Renovació de la subscripció

Les subscripcions de les tarifes digitals i en paper es renovaran automàticament pel mateix període contractat. Les renovacions es faran en els termes que constin a l'oferta de subscripció. 

 

6.1.3. Condicions de les subscripcions

La subscripció digital serà efectiva immediatament.

La subscripció permet l'accés personal i exclusiu del subscriptor.

En cap cas l'usuari estarà facultat per a:

 • Utilitzar amb finalitats comercials els continguts del lloc web www.segre.cat o aplicacions. 
 • Utilitzar continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.


6.1.4. Baixa del servei

Del servei diari, donades les característiques, no serà susceptible de baixa anticipada.
Per la resta de serveis, es podran cancel·lar durant els primers 5 dies hàbils a partir de la data d’alta, mitjançant una trucada al telèfon del subscriptor 973 24 80 00 o per mail a subscripcions@segre.com. El client tindrà dret a reemborsament de la part proporcional dels serveis no utilitzats, considerant el preu de la tarifa equivalent al període d’ús de la subscripció en el moment de la sol·licitud de baixa.

Des del moment en que es causi baixa, s’acabarà el seu dret a accedir als serveis de la nostra web.

Les subscripcions es poden modificar per afegir o reduir productes en qualsevol moment de la propera renovació, segons les tarifes disponibles.

 

6.2. Altres Productes de la Botiga Online

 

6.2.1. Disponibilitat

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat. No ens fem responsables de la manca d'existència o de la indisponiblitat dels productes. Consulteu la selecció d'articles disponibles per a la venda, ja que no tots els articles que puguin aparèixer als catàlegs o en un altre tipus de presentacions estan disponibles per a aquest tipus de venda. 

En el cas que existís alguna manca d'estoc o indisponiblitat puntual d'un article, SEGRE es posarà en contacte amb el client per comentar-lo d'immediat i donar-li un nou termini de lliurament o, si no fos possible servir-li l'esmentat producte, procedir a la seva anul·lació.

Davant de qualsevol dubte, es recomana posar-se en contacte amb el servei d'atenció al client al 973 24 80 00 o través de correu a l’adreça botiga@segre.com

                          

6.2.2. Confirmació i anul·lació de comandes

Amb anterioritat a la finalització de la comanda per la seva part en el lloc web, vostè podrà revisar tots els detalls associats al mateix (imports desglossats en tots els epígrafs necessaris – impostos, costos, de transport, selecció d'article, etc.), podent corregir el que consideri necessari.

Amb posterioritat a la confirmació no serà possible modificar ni anul·lar la comanda a través del lloc web. S'haurà de posar en contacte. En aquest cas, el període només podrà ser modificat o anul·lat si l'article no ha entrat en la fase d'expedició des dels nostres magatzems. 

 

6.3.3. Cobertura de la oferta

El territori en el qual es realitzen entregues físiques dels productes és: Península (Catalunya i Aragó).

Si un usuari estigués interessat a rebre algun producte en un altre destí aconsellem que contactin amb nosaltres a través del formulari de contacte o enviant un correu a botiga@segre.com i l'informaríem al respecte de les condicions particulars del servei.

 

6.3.4. Forma d’enviament

Els enviaments es realitzaran mitjançant paqueteria. La data d’entrega a l’adreça del client, dependrà de la disponibilitat del producte escollit i de la zona on s’hagi d’enviar. El termini d’entrega depenent del tipus de producte és:

Diari Segre

El diari Segre en paper es distribueix a tota la província de Lleida. El client podrà gaudir de la subscripció a l’adreça indicada a diari, en un termini màxim de 3 dies, un cop formalitzat el pagament.

Productes digitals
El client, un cop formalitzada la compra, rebrà automàticament un mail de validació amb el seu usuari i contrasenya per tal que pugui accedir a la seva subscripció.

Resta de productes
Pel que fa a la resta de productes físics, els terminis d’entrega dependran d’on s’hagin d’enviar:

 • Península (Catalunya i Aragó): 24 / 48h, sempre comptant dies laborables.

També es pot realitzar l’enviament a punt de recollida. En aquest cas, l’entrega es fa entre 2 a 4 dies laborables després de rebre la comanda. Els punts de recollida disponibles són:

 • SEGRE ·c/del Riu 6, Lleida
 • SEGRE Av. del Canal 7, Mollerussa
 • SEGRE c/ Governador Padules 2, Tàrrega

Disposarà de 24 hores per a realitzar qualsevol reclamació sobre danys produïts a causa del transport. Passades les 24h, SEGRE no es farà càrrec dels danys produïts al material.

 

6.3.5. Despeses d’enviament

Pels enviaments als punts de recollida no hi haurà cap càrrec addicional, sent l’enviament gratuït. En la resta de casos, les despeses d'enviament varien depenent del tipus de producte i de la zona on s'envia:

 • Península (Catalunya i Aragó):
  • Pack fins a 5kgs 3,95€
  • Pack fins a 10kgs 7,65€

Sobre aquestes tarifes es podran produir variacions en el preu en funció de les necessitats de transport segons les característiques del producte i el seu embalatge.

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat en aquest lloc web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.

Si, en el moment del lliurament l' embalatge de la comanda està malmès, haurà d'obrir el paquet en presència de l'operador logístic per verificar l'estat dels articles. Si s'observen danys els haurà de detallar a l'albarà de lliurament i posar-se en contacte. Repararem o substituirem sense cap cost per a vostè tots aquells articles que hagin estat danyats o perduts durant el transport, sempre i quan, ens notifiqui aquesta incidència al més aviat possible. 

Un cop lliurada la comanda, passarà a formar part de la seva propietat i per tant, tots els danys que puguin originar-se seran de la seva responsabilitat.

 

6.3.6. Comandes i devolucions

El client tindrà un màxim de 14 dies naturals, des de l'entrega del producte per a desistir total o parcialment de la compra sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Un cop finalitzat aquest període de temps, SEGRE no acceptarà cap devolució. Tampoc no s'acceptaran devolucions en els següents casos, tal com estableix la normativa: serveis d'allotjament, transport, de menjars o d'oci quan siguin per una data determinada o període concret; productes personalitzats segons les especificacions del client; gravacions sonores o de vídeo, discos i programes informàtics, així com fitxers informàtics subministrats via electrònica; premsa diària, publicacions periòdiques o revistes; i serveis que s'hagin executat amb anterioritat al termini de 14 dies naturals.


Per a acceptar una devolució, s'han de complir els següents requisits:

 1. L'Usuari haurà de retornar en perfecte estat els Productes, en cas contrari, el producte pot sofrir una depreciació. En conseqüència s'informa l'Usuari que serà el responsable de la disminució de valor dels productes resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.  És a dir, si el producte no es retorna amb l'embalatge original o en perfecte estat, SEGRE pot cobrar el cost de la devaluació del producte.   
 2. S'haurà d'incloure una copia del justificant de compra i de l'albarà d'entrega, en el que marcarem el producte/s a retornar i el motiu de la devolució.
 3. S'haurà de seguir el procediment marcat en el nostre compte com a 'Devolucions'. Si el motiu de la devolució no es imputable a SEGRE, el client assumirà les despeses d'enviament que varien en funció del lloc de recollida i del pes del producte/s. (tarifes d’enviament en l’apartat anterior). SEGRE programarà el dia i hora en que s'efectuarà la recollida i haurà d’assumir el cost directe de devolució dels béns. Es calcula que aquest cost s'eleva a aproximadament 10€ euros com a màxim, a excepció de productes especials que requereixin un transport més específic.
 4. Un cop seguit el procediment de devolució, SEGRE li retornarà tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot tardar 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per l'Usuari per a la transacció inicial, tret que l'Usuari hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament. 

L'Usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: serveis d'allotjament, transport, de menjars o d'oci quan siguin per una data determinada o període concret; béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament; el subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

 

6.3.7. Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament

El client tindrà dret al reemborsament del preu dels productes defectuosos o entregats erròniament si no es corresponen amb la comanda realitzada. 

Es tracta de tots aquells casos en els quals l'Usuari considera que, en el moment del lliurament, el producte no s'ajusta a l'estipulat en el contracte o comanda de compra, i que, per tant, haurà de posar-se en contacte amb SEGRE i el client haurà de seguir el procediment marcat a 'Devolucions'. 

L'Usuari serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes, i aquests, una vegada retornats, seran examinats i s'informarà l'Usuari, dins d'un termini raonable, si escau el reemborsament o, en el seu cas, la substitució d'aquest. 

El reemborsament o la substitució del producte s'efectuaran al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme. 

L'import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d'algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, inclosos les despeses de lliurament i els costos en què hagués pogut incórrer l'Usuari per a realitzar la devolució. El reemborsament s'efectuarà pel mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per a pagar la compra. En tot cas, s'estarà sempre als drets reconeguts en la legislació vigent a cada moment per a l'Usuari, com a consumidor i usuari.

 

6.4. Garanties

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els productes que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes legalment establerts per a cada tipus de producte.

En el cas de contracte de compravenda de béns o de subministrament de continguts o serveis digitals subministrats en un acte únic o en una sèrie d' actes individuals, SEGRE serà responsable de les faltes de conformitat que existeixin en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament en el cas de béns o de dos anys en el cas de continguts o serveis digitals, sens perjudici del que disposa l' article 115 ter, apartat 2, lletres a) i b).

En aquest sentit, s'entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que: s'ajustin a la descripció realitzada per SEGRE i posseeixin les qualitats presentades en aquesta; siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus; i presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus i que siguin amb fonament esperables d'aquest. Quan això no sigui així respecte dels productes lliurats a l'Usuari, aquest haurà de procedir tal com s'indica en l'apartat Devolució de productes defectuosos o error en l'enviament. No obstant això, alguns dels productes que es comercialitzen en el Lloc web, podrien presentar característiques no homogènies sempre que aquestes derivin de la mena de material amb el qual s'han fabricat, i que per tant formaran part de l'aparença individual del producte, i no seran un defecte.

D'altra banda, podria arribar a donar-se el cas que l'Usuari adquireix en el Lloc web un producte d'una marca o de fabricació per un tercer. En aquest cas, quan a l'Usuari li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a l'empresari per la falta de conformitat, l'Usuari també té la possibilitat de posar-se en contacte amb la marca o fabricant responsable del producte per a esbrinar com exercir el seu dret de garantia legal directament enfront dels mateixos durant els tres anys següents al lliurament d'aquests productes. Per a això, l'Usuari ha d'haver conservat tota la informació en relació amb la garantia dels productes.

 

6.5. Nul·litat parcial

Si qualsevol part d'aquestes condicions de serveis fos contrària a Dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a Dret. Les parts es comprometen a renegociar aquells punts de les condicions de servei que resulten nuls i a incorporar-los a la resta de les condicions de servei. 

 

6.6. Modificacions de les condicions Generals de Contractació

SEGRE es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presentin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats en els seus servidors. Aquests canvis hauran de ser acceptats per l'usuari cada vegada que faci efectiva una compra d'un producte o servei a través de la web. 

En el supòsit que alguns dels termes de les condicions generals de contractació i ús siguin declarats integrals o no oposables per una decisió judicial, la resta de disposicions mantindran la seva vigència. 

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

 

6.7. Llei aplicable i jurisdicció

Aquest lloc es troba ubicat i és operadors d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d' Espanya, sense que siguin d' aplicació els principis sobre conflictes de lleis. 

En aquells casos en què el client no tingui la condició de consumidor o usuari, o que tingui domicili fora d' Espanya, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-les.

Si l'usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc fora d'Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable del compliment de les lleis pertinents. 

El present contracte entrarà en vigor i tindrà plens efectes des del moment en què es produeixi l' acceptació del client o usuari. El present contracte, i, per tant, les condicions generals que incorpora, justament amb els annexos (d'existir), a més de ser llegits en aquest lloc web, poden emmagatzemar-se, arxivar-se i reproduir-se pels mitjans electrònics o informàtics habituals.   

 

6.8. Queixes i reclamacions

L'Usuari pot fer arribar a SEGRE les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (apartat 1. Qui som ?). A més, SEGRE disposa de fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar a SEGRE en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d'aquestes Condicions (apartat 1. Qui som ?).

Així mateix, si de la celebració d'aquest contracte de compra entre SEGRE i l'Usuari emanés una controvèrsia, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb el Reglament UE Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum. Pot accedir a aquest mètode a través del lloc web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Si voleu descarregar el document amb tota la informació completa de les Condicions Generals de Contractació i Ús en format PDF, ho podeu fer clicant sobre la imatge:

Descàrrega Arxiu de Condicions Generals de Contractació i ÚsDescàrrega Arxiu de Condicions Generals de Contractació i Ús
Copyright © 2023-Grup SEGRE. Tots els drets reservats.